Конфіденційність

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення:

1.1. Політика конфіденційності діє відносно всіх даних, які «Hockey Shop» може отримати про Користувача під час використання ним Сайту, сервісів, служб, програм і продуктів «Hockey Shop» (далі - Сервіси) та регулює відносини «Hockey Shop» і Користувача протягом всього періоду надання послуг та доступу Користувача до персоналізованих Сервісів Сайту.

1.2. Терміни та визначення.

У цій Угоді про конфіденційність терміни вживаються у такому значенні:

  • Користувач - фізична особа, яка отримала унікальний код авторизації для придбання представлених на Сайті товарів, а також для користування іншими Сервісами Сайту.
  • Оператор персональних даних - «Hockey Shop», фізична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01014, місто Київ, вул. Міста Шалетт , будинок 1.
  • Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій «Hockey Shop» або законом надано право обробляти персональні дані від його імені.
  • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою hockeyshop.com.ua
  • Товар - матеріальний об'єкт, продукція, інформація про яку розміщена на Сайті.
  • Сервіси Сайту - всі послуги, доступні Користувачам для використання на Сайті.
  • Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
  • Особистий простір - персоналізований інтерфейс Сайту з набором інструментів користувача для користування персоналізованими Cервісами Сайту.

2. Мета збору і обробки персональної інформації Користувачів:

2.1. «Hockey Shop» здійснює збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, які необхідні для надання Сервісів на Сайті.

2.2. Персональні дані Користувача «Hockey Shop» використовує в таких цілях:

2.2.1. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованого Сервісу;

2.2.3. підтримка зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг;

2.2.5. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються «Hockey Shop», про рекламні акції, що проводяться «Hockey Shop», відповідей на запити, а також виконання «Hockey Shop» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2.7. для направлення інформаційних повідомлень 1-2 рази на тиждень.

2.3.«Hockey Shop», в силу специфіки способу отримання інформації, не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних та не здійснює контроль їх актуальності. При цьому «Hockey Shop» виходить з того, що Користувач надає достовірні персональні дані з питань, зазначених у формі реєстрації, і підтримує ці дані в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірних або неактуальних персональних даних несе Користувач.

3. Умови обробки персональних даних Користувача та їх передачі третім особам:

3.1.«Hockey Shop» зберігає та обробляє персональні дані Користувача у відповідності з діючими нормативними актами, а також внутрішніми регламентами (положеннями), створеними на їх основі (ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, стать, дату народження, поштову адресу, домашній, робочий, мобільний телефони).

3.2. Відносно персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем даних про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. «Hockey Shop» захищає персональні дані Користувача відповідно до вимог, що пред'являються до захисту такого роду даних і несе відповідальність за використання безпечних методів їх захисту.

3.4. Для захисту персональних даних Користувача, забезпечення їх належного використання і запобігання несанкціонованому та/або випадковому доступу до них, «Hockey Shop» застосовує необхідні і достатні технічні та адміністративні заходи. Надані Користувачем персональні дані зберігаються на серверах з обмеженим доступом, розташованих в приміщеннях, що охороняються.

3.5. Використання та витребування персональних даних здійснюється «Hockey Shop» з метою вчинення електронного правочину. «Hockey Shop» має право передати персональні дані Користувача третім особам (у тому числі особам, що здійснюють запис, систематизацію, накопичення, уточнення, зберігання, вилучення персональних даних, і які безпосередньо здійснюють направлення Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про нові товари та рекламні акції, обробку запитів і звернень, а так само здійснюють знищення персональних даних (Розпорядникам)) у наступних випадках:

3.5.1. Користувачем надана згода на обробку його персональних даних відповідно до умов цієї Політики конфіденційності, що підтверджується Користувачем проставленням відмітки (галочки) про його ознайомлення з Політикою конфіденційності при заповненні на Сайті форм з персональними даними;

3.5.2. передача персональних даних необхідна для використання Користувачем певного Сервісу Сайту;

3.5.3. передача персональних даних передбачена законодавством України в рамках встановленої законодавством процедури.

3.6. При обробці персональних даних Користувача «Hockey Shop» керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Порядок зміни Користувачем персональних даних:

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в персональному розділі особистого простору.

4.2. Користувач має право в будь-який момент вимагати видалення наданих ним персональних даних, звернувшись до Служби клієнтської підтримки «Hockey Shop» за адресою hockeyshop.ua@gmail.com

4.3. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилок новин, шляхом натискання відповідного посилання внизу листа.

5. Згода з Політикою конфіденційності:

5.1. Користувач має право не погоджуватися з Політикою конфіденційності у випадку, якщо будь-яка її умова є для Користувача неприйнятною.

5.2. Користувач підтверджує, що його згода з Політикою конфіденційності (шляхом проставленням відмітки (галочки) про його ознайомлення з Політикою конфіденційності при заповненні на Сайті форм з персональними даними) означає повну згоду Користувача з усіма її умовами без винятку. У тому числі, Користувач, погоджуючись з Політикою конфіденційності, надає свою згоду «Hockey Shop» на отримання інформації про спеціальні пропозиції, про нові товари і рекламні акції по мережах електрозв'язку і по поштовому зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS-розсилки, e-mail-розсилки тощо) і на обробку своїх персональних даних за допомогою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у т.ч. на передачу (доступу до) персональних даних будь-яким третім особам без отримання додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступу) з метою, зазначеною в цій Політиці конфіденційності, здійснювану з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або без використання таких засобів з метою обробки запитів і звернень Користувача, надання інформації про товари та послуги, що реалізуються «Hockey Shop».

5.3. Зазначена згода Користувача з Політикою конфіденційності, в тому числі з порядком обробки персональних даних, діє 50 років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані Користувача знищуються.

5.4. Не допускається обробка персональних даних Користувача без його згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Зміна Політики конфіденційності:

6.1. «Hockey Shop» має право вносити зміни до Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на цій сторінці Сайту.

7. Перелік Розпорядників персональних даних Користувача:

7.1. Перелік Розпорядників персональних даних Користувача, яким «Hockey Shop» надало право обробляти ці дані від свого імені:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АРХІВНА КОМПАНІЯ – АРХІВ» Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, будинок 9, літера А, приміщення 20.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРІМ ТУЛС» Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, будинок 15, корпус Б, офіс 29.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМОДО» Місцезнаходження: 61072, м. Харків, ОТАКАРА ЯРОША, буд.18, оф. 406.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАДРА АСІСТАНС» Місцезнаходження: 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, будинок 22, офіс 175.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАПЕЙ» Місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА» Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9.

8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції:

8.1. У разі виникнення у Користувача скарг або пропозицій він може звернутися до «Hockey Shop» з письмовою заявою за адресою: 02192, місто Київ, вул. Міста Шалетт, будинок 1, або на e-mail: hockeyshop.ua@gmail.com (цілодобово).

Доставка по Україні

а також у країни Європи.

Гарантія якості

Тільки якісні продукти

Підтримка, консультації

+38 067 470-69-77

Замовляйте

Ваші мрії здійсняться